Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

(Onay Tarihi:16/5/2013) A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesine bağlı olarak sözleşme süresi içinde; bilgi sistemleri denetimi…

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Yürürlük Tarihi: 01 Ekim 1984    Sigortanın Teminatının Kapsamı:   Madde 1   Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip, kullanılış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi, bu poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı meblağlara kadar…

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları

Yürürlük Tarihi: 16 Mayıs 2011  Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından:  ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI  Resmi Gazete Tarihi: 13 Mayıs 2011 CUMA Resmi Gazete Sayısı: 27933 Değişiklik: 29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete A- SİGORTA KAPSAMI  A.1- Sigortanın Kapsamı (Değişik R.G. 29.12.2012 – 28512)  6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı…

Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Genel Şartları

A- Sigortanın Kapsamı  A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; bir ticari faaliyetin yürütülmesinde kullanılan taşınır ve taşınmaz değerlerde, bir yangın sigorta sözleşmesi kapsamında teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan hasar ve kayıplar sonucu, ticari faaliyetin kısmen veya tamamen durması veya aksaması nedeniyle oluşan kar kayıpları, sigortacı tarafından poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat…

Yangın Sigortası Genel Şartları

Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993  A- Sigortanın Kapsamı  A.l- Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin olunmuştur.  A.2- Sigorta Bedelinin Kapsamı 2.1- Taşınmaz mallarda: 1.1- Aksine sözleşme yoksa; binaların dışındaki bahçıvan evi,…

Tekne Poliçesi Genel Şartları

(Gemi veya Diğer Deniz ve Göl Araçları İçin) Yürürlük Tarihi: 1 Ağustos 1996  A -Sigortanın Kapsamı  A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta, poliçede belirtilen süre içinde gemi veya diğer deniz ve göl araçları ya da bunlara ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikoları, poliçede belirlenen koşullara bağlı olarak güvence altına alır. Bu maddede yer alan…

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

A -Sigortanın Kapsamı  A.1. Sigortanın Konusu  Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki seyahati sırasında karşılaşabileceği kaza veya arıza ya da sürücü ve yolcuların aniden hastalanması veya kaza sonucu yaralanması gibi seyahatini tamamlayabilmesine engel olan hallerde verilecek destek hizmetlerini temin eder.  A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı  Bu sigorta Türkiye…

Montaj Sigortaları Genel Şartları

(Bütün Muhataralar) Yürürlük Tarihi:  Tarihi bulunamadı.      Sigorta Teminatının Kapsamı    Madde 1- Bu sigorta; konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, montaj sahasında bulunduğu sırada, bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.   Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan…

Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları

Yürürlük Tarihi: 25 Şubat 1967  Teminatının Kapsamı Madde 1- Sigortacı, bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli envanter cetvelinde sayıları, imalat yılları; nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü…

Kıymet Nakliyat Poliçesi Umumi Şartları

Madde 1- İşbu poliçe ile sigorta edilmiş olan eşya, Nakliyat idarelerine tevdileri anından itibaren mürsilileyhe teslimleri zamanına kadar tevellüt edebilecek bilcümle zayiata karşı temin edilmiştir. ”Post restant” suretiyle sevk taktirinde, muhatarat postahaneye veya şömendöfer istasyonuna muvasalattan sonra iki günden ziyade bir müddete şamil olamayacaktır. Binaenaleyh Şirket yalnız, mürsellere karşı nakliyat idarelerinin mes’uliyetini deruhte ettikleri ahvalden…