A -Sigortanın Kapsamı 

A.1. Sigortanın Konusu 

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki seyahati sırasında karşılaşabileceği kaza veya arıza ya da sürücü ve yolcuların aniden hastalanması veya kaza sonucu yaralanması gibi seyahatini tamamlayabilmesine engel olan hallerde verilecek destek hizmetlerini temin eder. 

A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı 

Bu sigorta Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Sigortanın yurtdışını da kapsaması durumunda, sigortanın geçerli olduğu ülkeler poliçenin ön yüzüne yazılır. 

A.3. Teminatın Kapsamı 

Poliçede belirtilen aracın kaza veya arıza nedeniyle seyrine devam edememesi veya sürücü ve yolcuların seyahate engel olacak şekilde aniden hastalanması veya kaza sonucu yaralanması durumunda aşağıda belirtilen destek hizmetlerinden poliçede yazılı olanlar poliçede belirtilen limitler ve şartlar dahilinde sağlanır. 
3.1. Aracın elektrik, elektronik veya mekanik bir arıza veya bozulma sebebi ile hareket etmemesi durumunda teknik destek hizmeti, 
3.2. Aracın çekilmesi, kurtarılması veya tamir edileceği en yakın yere nakledilmesi ile araçta seyahat eden sürücü ve yolcuların yolculuklarına başka araçlarla devam edebilecekleri en yakın yere götürülmesi, 
3.3. Araçta seyahat eden sürücü ve yolcuların aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılması, 
Poliçede belirtilmek kaydıyla yukarıda belirtilen teminatlar dışında ek teminatlar da verebilir. 
Poliçe ile teminat altına alınan hizmetler sigortacı veya sigortacının hizmet aldığı poliçede belirtilen kişi veya kuruluşlar tarafından yerine getirilir. 

A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Hâller

Aşağıdaki hâller sigorta teminatının dışındadır. Ancakbu hâller için destek hizmeti ek sözleşmeyle poliçede belirtilen limitler dahilindeteminat altına alınabilir. 
4.1. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler. 
4.2. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirler (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar.). 
4.3. Deprem, sel ve benzeri diğer doğal afetler. 
4.4. Aracın kendi gücü ile girip çıkacağı düzenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dahil, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında, taşıyıcı vasıtanın uğrayacağı kazalar. 
4.5. Poliçe kapsamında sağlanan destek hizmetleri nedeniyle ortaya çıkan zararlar. 

A.5. Teminat Dışında Kalan Hâller 

Aşağıdaki hâller teminat kapsamı dışındadır. 
Kasko sigortası kapsamındaki tazminat talepleri, 
Karayollarında seyahate uygun olmayan araçlar ile yapılan seyahatler için destek hizmeti, 
Kamu otoritesi tarafından, hizmet verilmesine açıkca izin verilmediği durumlar için destek hizmeti. 

A.6. Muafiyetler 

Tespit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan zararların ya da zararın belli bir yüzdesinin sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceği kararlaştırılabilir.
Bu şekilde belirlenen muafiyet oranları veya tutarları poliçeye yazılır. 

A.7. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu 

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00’de başlar ve öğleyin saat 12.00’de sona erer. 


B – Zarar ve Tazminat 


B.l. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri 

Sigortalı ve/veya sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür. 
1.1. Destek hizmetinin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri sigortacıya vermek, 
1.2.Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren bildirim yapılmasını engelleyen mücbir sebepler dışında en geç 5 gün içinde durumu, şirket ve/veya poliçe üzerinde belirtilen iletişim kanalına bildirmek, 
1.3. Sigortacının isteği üzerine rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya ve rücu hakkının kullanılmasına yararlı, sigortalı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek, 
1.4. Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigorta kapsamında yer alan şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek, 
1.5. Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek, 
1.6.Sigorta sözleşmesi yokmuş gibi gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek makul talimatlara uymak. 

B.2. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortacının Yükümlülükleri 

2.1. Bildirim 

Sigortacı, destek hizmetlerinin aralıksız (7 gün 24 saat) verilmesi ve ihbarların güncel iletişim araçları ile alınması için gerekli alt yapıyı sağlamakla yükümlüdür.
Sigortacı bu sigorta kapsamında gerçekleşmiş bir risk sonucunda vereceği destek hizmetini mücbir sebep hâlleri neticesinde gerçekleştirememesi durumu hariç olmak üzere bildirimin kendisine yapılmasından itibaren en geç 12 saat içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Talep edilen hizmetin poliçe kapsamı dışında olması durumunda ise en geç 12 saat içerisinde sigortalıyı bilgilendirmek zorundadır. 

2.2. Tazminatın Ödenmesi 

Herhangi bir talep halinde sigortacının tazminatı ödeme sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu, bu genel şartlar ve ilgili sigorta sözleşmesi hükümlerine göre saptanır. Sigortalanan menfaatler üzerinde birden çok sigorta varsa, sigortacı tazminatın payına düşen kısmını öder.
Sigortacıya süresi içinde kasten ihbarı yapılmamış ve sigortacı veya A.3 maddesine göre yetki verdiği kişi veya kuruluşlarca sağlanmamış destek hizmeti masrafları poliçe kapsamında tazmin edilmez. 

B.3. Zarar ve Tazminatın Sonuçları 

Poliçede aksi kararlaştırılmadıkça aracın çalınması veya araçta tam hasar meydana gelmesi durumunda poliçe ile sağlanan destek teminatı sona erer.
Bir tazminat ödemesinden sonra taraflar sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.
Sigortacı, sağladığı destek hizmet bedeli tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer. Sigorta ettiren ve sigortalı, sigortacının açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermek zorundadır.
Destek hizmetinin verilmesinden sonra, destek hizmetinin verilmesine neden olan durumun teminat dışında kalan hâller kapsamında olduğu anlaşılırsa sigorta şirketi sigorta ettirene rücu edebilir. 

C -Çeşitli Hükümler 

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması 

Sigortacının sorumluluğu, primin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksitin poliçenin tesliminde ödenmesi ile başlar. Aksi kararlaştırılmadıkça, primin tamamının veya ilk taksitin ödenmemesi hâlinde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu şart poliçeye yazılır. 
Prim ödemede temerrüde düşülmesi hâlinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 

C.2. Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü 

Sigortacı sigorta sözleşmesini, sigorta ettirenin veya bilgisinin olması durumunda sigortalının beyanı,ve varsa teklifname ve eklerinde yazılı sorulara verdiği cevaplara dayanarak yapar. 
Sigortalı ve sigorta ettirenin beyanı yanlış veya eksik ise ve bu durum, sigortacının sözleşmeyi yapmaması veya daha ağır şartlarla yapmasına neden oluyorsa, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir. 
Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşmeden cayılmış olur. Ancak, prim farkının kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmeden cayılması, sigortacının gerçeğe aykırı veya eksik beyanı öğrendiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde gerçekleşmek durumundadır. 
Sigortalı ve sigorta ettirenin kasıtlı davrandığının anlaşılması hâlinde sigortacı, sözleşmeden cayabilir ve gün esasına dayanarak hesap edilen prime hak kazanır. 

C.3. Birden Çok Sigorta 

Sigortalanan menfaatler üzerine sigorta ettiren ya da sigortalı başka sigortacılarla aynı rizikolara karşı ve aynı süreye rastlayan başka sigorta sözleşmesi yapacak olursa bunu sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür. 

C.4. Menfaat Sahibinin Değişmesi 

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir. 

C.5. Tebliğ ve İhbarlar 

Sigortalının ve sigorta ettirenin bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye yapılır. 
Sigortacının bildirimleri de sigortalıya karşı yapılacaksa sigortalının, sigorta ettirene karşı yapılacaksa sigorta ettirenin son bildirilen adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır. 
Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir. 
Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan ve sigortacıya, sigortalıya ve sigorta ettirene ulaştığı kanıtlanabilen bildirimler de geçerli sayılır. 

C.6. Sırların Saklı Tutulması 

Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigorta ettirene ve sigortalıya ait olarak öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludurlar. 

C.7. Yetkili Mahkeme 

Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu yerdeki, sigortalı veya sigorta ettiren aleyhine açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir. 

C.8. Zaman Aşımı 

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar. 

C.9. Özel Şartlar 

Sigorta sözleşmesine bu genel şartlara aykırı olmamak ve sigortalının aleyhine olmamak üzere özel şartlar konulabilir.