Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005

A- SİGORTANIN KAPSAMI

A.1- Sigortanın Konusu

Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının (ESHS) Elektronik îmza Kanunundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu oluşan, nitelikli elektronik sertifika sahibi kişi veya kuruluşların ve üçüncü şahısların uğrayacağı zararlara ilişkin sorumluluğu, sözleşmede belirlenen zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alınmıştır.
Bu sigorta, sigortalıya karşı yapılan talepler sonucundaki yasal giderler için de teminat verir. 

A.2- Sigorta Teminatının Kapsamı

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası;
A.2.1.ESHS’nin güvenli ürün ve sistemleri kullanmak, hizmeti güvenilir bir biçimde yürütmek, sertifikaların taklit ve tahrif edilmesini önlemek ile ilgili görevlerini gerektiği biçimde yerine getirmemesi,
A.2.2.Sertifikaların içeriğinde ESHS’den kaynaklanan yanlış bilgilerin bulunması,
A.2.3. Sertifikaların oluşturulması sırasında nitelikli elektronik imza sahiplerinin verdikleri bilgilerin ESHS tarafından eksik veya yanlış işlenmesi sonucu ortaya çıkan hataların bulunması,
A.2.4. Sertifikaların ESHS ile nitelikli elektronik imza sahipleri arasında yapılan sözleşmeye tam ve uygun olarak hazırlanmaması,
gibi ESHS’nin ve eylemlerinden sorumlu bulunduğu personelin kusurundan, ihmalinden veya gerekli özeni göstermemesinden doğan maddi zararları kapsar.
Türkiye’de faaliyette bulunan ESHS’nin sigortacının bilgisi dahilinde olan yabancı bir ülkede kurulu başka bir ESHS’ye ait kabul ettiği sertifikalardan doğan maddi zararlar da kapsam dahilindedir. 

A.3- Sigorta Sözleşmesinin Süresi

Sözleşmenin süresi taraflar arasında serbestçe belirlenir. Poliçede başlama ve sona erme tarihlerinin gün ve saat olarak yazılması gerekir. 

A.4- Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki hallerden birinin veya birkaçının sonucunda doğan sorumluluğa bağlı olarak;
A.4.1. Savaş, düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati askeri hareketlerden,
A.4.2. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirlerden,
A.4.3.Deprem, yanardağ püskürmesi, deniz depremi, sel, seylap ve su baskını, yer kayması gibi doğal afetlerden,
A.4.4. Kamu otoritesi tarafından yapılacak tasarruflar sonucunda oluşan ve ESHS’nin kusurundan kaynaklanmayan sorunlardan,
A.4.5.İletişim altyapısı ve ESHS’nin doğrudan kontrolü altında olmayan bilgi işlem altyapısında meydana gelen sorunlardan,
A.4.6.İmza sahibi tarafından kanun dışı amaçlar için nitelikli elektronik imzanın kullanılmasından,
A.4.7.Sigortacıya veya sigorta ettirene haber verildikten sonraki bir tarihte ESHS tarafından iptal edilmeyip ikinci veya daha çok miktarda hasar oluşmasına neden olan aynı nitelikli elektronik sertifika ile işlem yapılmasından,
A.4.8.Faaliyet konusu ile ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerle belirlenen esaslar ve teknik standartlara bağlı kalınmamasından,
doğan zararlar sigorta teminatı dışındadır.

B- ZARAR VE TAZMİNAT

B.l- Rizikonun Gerçekleşmesi

ESHS’nin, sözleşme süresi içinde Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, sertifika sahibi veya üçüncü kişilerin sözleşme dönemi içinde veya sonrasında zarara uğraması sonucunda;
B.1.1. Sigortacının bilgisi dahilinde olmak koşuluyla sigortalı tarafından ödeme yapılması veya,
B.l.2.Zararın gerçekleştiğinin ve bu zararın ESHS’nin sorumluluğundan kaynaklandığının mahkeme tarafından karar altına alınması veya
B.1.3.Sigortalının tebligat üzerine davayı öğrendiği tarihte, riziko gerçekleşmiş olur.

B.2- Rizikoya İlişkin Olarak Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Yükümlülükleri

Sigortalı/sigorta ettiren rizikonun gerçekleşmesi halinde, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
a) Bu sözleşmeye göre, sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya
ihbar etmek,
b) Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek makul talimatlara uymak,
c) Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespiti, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,
d) Zarardan dolayı, dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek,
e) Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmesi varsa bunları sigortacıya bildirmek.

B.3- Tazminat ve Ödenmesi

Rizikonun gerçekleşmesi halinde, özel durumlar hariç olmak üzere, hangi belgelerin istenileceği poliçe ekinde yer almak zorundadır. Sigortacı, talep edilen tazminat ve giderleri, hak sahibinin tazminata konu olay ve zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve poliçe ekinde de yer alan diğer gerekli belgeleri eksiksiz olarak şirketin merkez veya kuruluşlarına ilettiği tarihten itibaren on iş günü içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp sözleşmeye aykırı olmayan maddi zararlara ilişkin tazminatı öder. 

B.4- Halefiyet

Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca, hukuken sigortalının yerine geçer. 

C- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.l- Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması

Sigortacının sorumluluğu, primin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksidin poliçenin tesliminde ödenmesi ile başlar. Aksi kararlaştırılmadıkça, primin tamamının veya ilk taksidin ödenmemesi halinde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu şart poliçeye yazılır.
Prim ödemede temerrüde düşülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 

C.2- Sigortalının/Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

C.2.1. Sigortacı sigorta sözleşmesini, sigorta ettirenin veya sigortalının beyanı ve varsa teklifname ve eklerinde yazılı sorulara verdiği cevaplara dayanarak yapar.
C.2.2. Sigortalının/sigorta ettirenin beyanı yanlış veya eksik ise ve bu durum, sigortacının sözleşmeyi yapmaması veya daha ağır şartlarla yapmasına neden oluyorsa, sigortacı durumu öğrendiğitarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.
C.2.3. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşmeden cayılmış olur. Ancak, prim farkının kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmeden cayılması, sigortacının gerçeğe aykırı veya eksik beyanı öğrendiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde gerçekleşmek durumundadır.
C.2.4 Sigortalının/sigorta ettirenin kasıtlı davrandığının anlaşılması halinde sigortacı, sözleşmeden cayabilir ve gün esasına dayanarak hesap edilen prime hak kazanır.

C.3 Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü

Sözleşmenin devamı sırasında sigortacının izni olmadan rizikoya etki edici nitelikte değişiklik yapılması halinde sigorta ettiren veya sigortalı durumu sekiz gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
Durumun sigortacı tarafından öğrenilmesinden sonra, değişiklik, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerde ise sigortacı, sekiz gün içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.
Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.
Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.
Rizikodaki değişikliği öğrenen sigortacı, sigorta hükmünün devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa fesih ve prim talep hakkı düşer.
Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise: Sigortacı, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri verir.
Sigortacının sözleşmeyi bu değişiklere göre yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerde:
a) Sigortacı durumu öğrenmeden önce,
b) Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,
c) Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde, riziko gerçekleşirse, sigortacı, tazminatı tahakkuk ettirilen prim arasındaki orana göre öder.

C.4. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Koruma Yükümlülüğü

C.4.1 Sigortalı, sertifikaları imzalama amacıyla kullandığı imza oluşturma verisini korumaya ilişkin bütün işlemleri, sözleşme süresi boyunca, rizikonun tutarı ve süresini de dikkate alarak, sigortalı değilmişçesine özenle yürütmekle yükümlüdür.
C.4.2. Sigortalı, sertifikaları imzalama amacıyla kullandığı imza oluşturma verisinin, yetkisiz kullanıma veya benzeri bir güvenlik ihlaline konu olduğunu anladığında hemen sigortacıyı haberdar etmek zorundadır.
C.4.3.Sigorta ettiren sigorta ettirdiği sorumluluğuna ilişkin herhangi bir güvenlik ihlalini haber alır almaz, gerekli önlemleri aldıktan sonra, sigortacıya haber vermek zorundadır.

C-5 Sigortalının (ESHS) Değişmesi

Aksine sözleşme yoksa sözleşme süresi içinde sigortalının değişmesi halinde sözleşme yeni sigortalı ile devam eder. 

C-6 Birden Çok Sigorta

Sigorta ettiren ya da sigortalı başka sigorta şirketleriyle aynı rizikolara karşı aynı süreye rastlayan başka sigorta sözleşmesi yapacak olursa bunu sigortacılara derhal bildirmekle yükümlüdür. 

C.7- Tebliğ ve İhbarlar

C.7.1 Sigortalının/sigorta ettirenin bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye yapılır.
C.7.2Sigortacının bildirimleri de sigortalının/sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine veya bu adres değişmişse son bildirilen adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır.
C.7.3Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.
C.7.4Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan ve sigortalıya/sigorta ettirene ulaştığı kanıtlanabilen bildirimler de geçerli sayılır.

C.8- Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigortalıya/sigorta ettirene ilişkin öğreneceği ticari, teknik ve mesleki sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludurlar. 

C.9- Yetkili Mahkeme

Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu yerdeki, sigortalı/sigorta ettiren aleyhine açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir. 

C10- Zaman aşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar. 

C.11- Özel Şartlar

Sigorta sözleşmesine, sigortalının / sigorta ettirenin aleyhine olmamak kaydıyla özel şartlar konulabilir. 

C.12- Yürürlük

Bu Genel Şartlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu genel şartlar 27/01/2005 tarihinde yürürlüğe girer.