Yürürlük Tarihi: 01 Temmuz 2007 

A. SİGORTANIN KAPSAMI 

A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye’nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, 3.3.2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sigorta ettirene terettüp edecek hukuki sorumluluğu poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar tazmin eder. Ani veya beklenmedik şekilde oluşmayan kirlilik ile tedrici olarak gerçekleşen kirlilik sonucu ortaya çıkan haller bu sigorta teminatı kapsamının dışındadır.
(Değişik-Yürürlük:01.09.2011) Bu sigorta, geriye dönük geçerlilik tarihinden sonra meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigorta ettirene yapılan tazminat talepleri için teminat sağlar.
Bu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder. 

A.2. Tanımlar

Bu Genel Şartlarda geçen:
(Değişik-Yürürlük:01.09.2011) Geriye Dönük Geçerlilik Tarihi: Poliçe üzerinde belirtilen ve hangi tarihten sonra ortaya çıkacak zararların tazmin edileceğini,
Kanun: 3.3.2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunu,
Kıyı Tesisi / İşleten: Açık deniz tesisleri ve boru hatları da dahil olmak üzere, kıyıda veya kıyıya yakın bölgelerde denizlerin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesine yol açabilecek faaliyetleri icra eden tesisi,
Kirlenme: Olay sonucunda, petrol ve diğer zararlı maddelerin; canlı kaynaklara ve deniz yaşamına zarar verecek, insan sağlığı için tehlike oluşturacak, balıkçılık ve denizlerin diğer yasal amaçlarla kullanımı da dahil olmak üzere, denizcilik faaliyetlerini engelleme, deniz suyunun niteliğini değiştirme ve ekolojik dengeyi bozma gibi zararlı etkiler yaratacak şekilde deniz çevresine karışmasını,
Koruyucu Önlem: Bir olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkabilecek muhtemel kirlenmeyi önlemek veya sınırlı tutmak amacıyla alınan tedbirleri,
Müdahale: Bir olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkan kirliliğin neden olacağı zararı azaltmak, gidermek, sınırlandırmak amacıyla icra edilen faaliyetleri veya koruyucu önlemlerin uygulanmasını,
Olay: Acil müdahale planlarının uygulanmasını veya acil müdahaleyi gerektiren çarpışma, kırılma, yangın, patlama veya diğer nedenlerle kıyı tesislerinden kaynaklanan kirlenme veya zarar ortaya çıkaran ya da ortaya çıkma tehlikesi yaratan bir durumu,
Sigorta: Kanunun 8 inci maddesinde yer alan Kıyı tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını,
Sigortacı: Türkiye’de genel sorumluluk branşında ruhsatı bulunan ve bu sigorta ile sigorta ettirenin sorumluluğunu poliçede yazılı sigorta bedeline kadar teminat altına alan sigorta şirketini,
(Değişik-Yürürlük:01.09.2011) Sigorta Ettiren : Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmakla yükümlü olan kıyı tesisi işletenini,
Talep Sahibi: Olay sonucu, tazminat talebinde bulunmayı gerektiren zarara uğrayan kişiyi veya ölenin desteğinden yoksun kalanı,
Uygulama Alanı: Türkiye’nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarını,
Zarar: Kapsamı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen zararlar ile söz konusu zararların azaltılması, tespiti ve tazmini ile uyuşmazlıkların giderilmesine ilişkin masrafları,
ifade eder. 

A.3. Kapsama Giren Teminat Türleri

Sigortalının A.1. maddesinden doğan sorumluluğunu karşılayan teminatlar aşağıda gösterilmiştir.
A.3.1. Ölüm Teminatı
Ölüm teminatı, olayın üçüncü şahısların derhal veya olay tarihinden itibaren bir sene içinde ölümüne sebebiyet vermesi halinde, ölenin yardımından mahrum kalanların destekten yoksun kalma tazminatını karşılar.
A.3.2. Sakatlık Teminatı
Sakatlık teminatı, olayın üçüncü şahısların derhal veya olay tarihinden itibaren iki sene zarfında geçici veya daimi surette sakatlanmasına sebebiyet vermesi halinde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda saptanan sakatlanma tazminatını karşılar.
A.3.3. Tedavi Giderleri Teminatı
Tedavi giderleri teminatı, olay nedeniyle yaralanan veya herhangi bir fiziksel rahatsızlığa maruz kalan üçüncü şahısların ilk yardım, muayene, kontrol veya bu yaralanmadan ya da fiziksel rahatsızlıktan ötürü hastanede veya diğer yerlerdeki ayakta veya yatakta tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri karşılar.
A.3.4. Maddi Hasar Teminatı
Maddi hasar teminatı, olay nedeniyle, üçüncü şahısların malvarlığında doğrudan azalma meydana gelmesiyle ortaya çıkan zararı karşılar. Üçüncü şahısların geçim amacıyla kullandığı doğal ve canlı kaynaklarda meydana gelen zararlar bu teminat kapsamının dışındadır.
A.3.5. Temizleme Masrafları Teminatı
Temizleme masrafları teminatı, olay nedeniyle kirlenen uygulama alanlarının maruz kaldığı kirliliğin temizlenmesi amacıyla sorumlu birimlerce yapılan veya yaptırılan çalışmaların neden olduğu masrafları karşılar.
A.3.6. Atıkların Taşınması ve Bertarafı Teminatı
Atıkların taşınması ve bertarafı teminatı, olay sonucu kirlenen uygulama alanlarından toplanan atık maddelerin taşınması ve bertarafı için yapılan masrafları karşılar.

A.4. Sorumluluğu Kaldıran veya Azaltan Haller

Sigortalı olayın meydana gelmesinin önlenmesi, olayın meydana geldiği durumlarda ise zararın azaltılması, giderilmesi, sınırlandırılması amacıyla hazırlıklı olma ve koruyucu önlemler de dahil uluslararası hukukun öngördüğü ve seyir, can, mal ve çevre emniyetinin gerektirdiği yükümlülüklere ilişkin tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.
Sigortalı kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve poliçede kayıtlı kıyı tesisindeki bir bozukluk olayı etkilemiş olmaksızın, olayın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur.
Olayın oluşumunda zarar görenin kusuru var ise, ödenecek tazminattan söz konusu kusur oranına göre indirim yapılabilir.

A.5. Kapsam Dışında Kalan Haller ve Zararlar

Aşağıdaki haller ve bu hallerden doğan zararlar sigorta kapsamı dışındadır.
a) Sigorta ettiren tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri,
b) Kıyı tesisi görevlileri ve sigorta ettirenin eylemlerinden sorumlu tutulduğu diğer kişilerin talepleri,
c) Manevi tazminat talepleri,
ç) (Değişik-Yürürlük:01.09.2011) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çatışma, (savaş ilan edilmiş olsun, olmasın) iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar,
d) (Değişik-Yürürlük:01.09.2011) Niteliği ne olursa olsun aşağıdaki hâllerden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan tazminat talepleri:
   aa) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu meydana gelen nükleer atıklardan kaynaklanan iyonize ışınımlar veya kirlilik,
   bb) Radyoaktif, zehirli, patlayıcı veya herhangi bir patlayıcı nükleer bileşim veya bunun nükleer bir parçasının oluşturduğu tehlikeleri,
   cc) Diethylstilbesterol (DES), dioxin, urea formaldehyde, asbest, asbestli ürünler veya asbest içeren ürünlerin varlığından, üretiminden, elleçlenmesinden, işlenmesinden, satış, dağıtım, depolama, bırakılma veya kullanımından kaynaklanan (hastalıklar dahil) bütün tehlikeler,
   dd) Mikrobiyal maddeler dolayısıyla yaşanan bedensel yaralanmalar veya maddi hasarlar.
e) (Değişik-Yürürlük:01.09.2011) Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine katılma halinde ortaya çıkan zararlar,
f) (Değişik-Yürürlük:01.09.2011) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ile askeri ve inzibati tedbirler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dahil olmak üzere bütün tazminat talepleri,
g) (Değişik-Yürürlük:01.09.2011) Deprem, yanardağ püskürmesi, kar ağırlığı, sel ve su baskını, yer kayması, fırtına gibi doğal afetler sonucu ortaya çıkan tazminat talepleri.
ğ) (Değişik-Yürürlük:01.09.2011) Özel mülkiyete ait olmayan canlı kaynaklar ve deniz yaşamına verilen zararlar,
h) (Değişik-Yürürlük:01.09.2011) Bozulan çevrenin yeniden oluşturulması için yapılan masraflar
ı) (Değişik-Yürürlük:01.09.2011) Geçim için kullanılan doğal ve canlı kaynaklarda meydana gelen zararlar,
i) (Değişik-Yürürlük:01.09.2011) Gelir kayıpları, gelir ve kazanç kapasitelerine verilen zararlar
j) (Değişik-Yürürlük:01.09.2011) Ani veya beklenmedik şekilde oluşmayan kirlilik ile tedrici olarak gerçekleşen kirlilik sonucu ortaya çıkan zararlar.

A.6. Sigortanın Coğrafi Sınırı

Bu sigorta, uygulama alanlarında ve Kanunda öngörülen acil durumlarda, bu durumlara müdahale ve zararların tazmini amaçlarıyla sınırlı kalmak kaydıyla, Denizcilik Müsteşarlığının, Çevre ve Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak vereceği karara bağlı olarak karasularının ötesindeki açık deniz alanlarında geçerlidir. 

A.7. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin 12:00’da başlar ve öğleyin 12:00’da sona erer. 

B. ZARAR ve TAZMİNAT

B.1. Talep Sahibinin Başvuru Hakkı ve Başvuru Süresi

Zarar görenler/hak sahipleri poliçede öngörülen teminat sınırları içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabilirler.
Sigortacı, poliçede belirtilen teminat limitleriyle sınırlı olmak kaydıyla zarar görenler/hak sahipleri ile temasa geçerek anlaşma hakkına sahiptir. Ancak, sigortacının yazılı izni olmadıkça sigorta ettiren, tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi zarar görenlere/hak sahiplerine herhangi bir tazminat ödemesinde bulunamaz.
Tazminata yol açan olay, sigortalı veya talep sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren otuz iş günü içinde sigortacıya ihbar edilir. 

B.2. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
a) Bu Genel Şartlara göre, sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren B.1. maddesinde belirtilen süre içinde sigortacıya ihbar etmek,
b) Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek talimatlara uymak,
c) Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,
ç) Zarardan dolayı dava yoluyla veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek,
d) Sigorta konusuyla ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa, bunları sigortacıya bildirmek.

B.3. Olaya İlişkin Belgeler

Sigortacı tazminatı ödemek için, olayla ilgili olarak, talep sahibinden aşağıdaki belgeleri ister.
a) Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında oluşturulan zarar tespit komisyonu raporu veya zararların tamamının ya da bir kısmının tespitine ilişkin bilgilerin yer aldığı belge,
b Yetkili kamu otoriteleri tarafından düzenlenen olay tespit tutanağı veya bilirkişi raporu,
c) Başvuru ölüm nedeniyle yapılmışsa, ölüm raporu ve veraset ilamı ile ölenin mesleği ve gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösteren belgeler,
ç) Olayın mahkemeye intikal etmiş olması halinde mahkeme kararı,
d) Başvuru, yaralanma nedeniyle yapılmışsa (a) bendindeki belgeye ek olarak tedavi giderlerini gösteren belgeleri; başvuru, geçici veya daimi sakatlanma nedeniyle yapılıyorsa, tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor.

B.4. Tazminatın ve Diğer Giderlerin Ödenmesi

(Değişik-Yürürlük:01.09.2011) Sigortacı, tazminatı B.3 bölümündeki belgelerin eksiksiz olarak, şirkete veya temsilcisine iletildiği tarihten itibaren otuz iş günü içinde, poliçedeki teminat tutarları dahilinde öder. Olay ortaya çıktıktan sonra sigorta ettiren tarafından zararın azaltılmasına yönelik olarak alınan önlemlere ilişkin masraflar da sigortacı tarafından ödenir. Tazminatın bu süre içinde haklı neden olmaksızın ödenmemesi halinde, sigortacı temerrüde düşmüş olur ve ödenmemiş tazminat tutarına yasal temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi teminat limiti içinde yapılmış ödeme sayılmaz. 
Bu sigorta ile ilgili olarak dava açılması halinde, sigorta poliçesinde yazılı limitlere kadar davanın takip ve idaresi sigortacıya ait olup, sigorta ettiren sigortacının göstereceği avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini öder. Dava masrafları, avukatlık ücretleri ve ödenen tazminatın toplamı, teminat miktarı ile sınırlıdır.
Sigorta ettiren veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimseler aleyhine cezai kovuşturmaya geçilmesi halinde, sanığın izni ile sigortacı da savunmaya iştirak eder. Bu takdirde, sigortacı yalnızca seçtiği avukatın giderlerini öder.
Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışındadır.

B.5. Zarar Gören/Hak Sahiplerinin Çokluğu

Zarar görenlerin/hak sahiplerinin tazminat alacakları, sigorta sözleşmesinde belirtilen teminat tutarından fazla ise, zarar görenlerden/hak sahiplerinden her birine ödenecek tazminat tutarı, teminat tutarının tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur. Birden çok kişinin zarar gördüğü olaylarda, başka tazminat taleplerinin bulunduğunu bilmeksizin, zarar görenlerden/hak sahiplerinden birine veya bir kaçına, kendilerine düşecek olandan fazla ödemede bulunan iyiniyetli sigortacı, yaptığı ödeme çerçevesinde diğer zarar görenlere/hak sahiplerine karşı da borcundan kurtulmuş olur.

B.6. Sigortacının Halefiyeti

Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca, hukuken sigorta ettirenin yerine geçer.

B.7. Zarar Görenlerin Haklarının Saklı Tutulması ve Sigortacının Sigorta Ettirene Rücu Hakkı

Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez.
Ödemede bulunan sigortacı, ödemiş olduğu tazminat tutarınca, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene rücu edebilir.
Sigorta ettirene başlıca şu nedenlerle rücuda bulunulabilir.
Tazminatı gerektiren olay;
a) Sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmişse,
b) Kanunda yasaklanan hallerden, sigortalının bu kanun ve ilgili mevzuattaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğmuşsa,
c) Kıyı tesisinin mevzuatın gerektirdiği teknik şartlara uygun olmamasından, nitelikli personel olmadan faaliyette bulunmasından meydana gelmişse ve
d) Sigortalının rizikonunun gerçekleşmesi halinde B.2. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle zarar miktarında bir artış olmuşsa, artan zarar miktarı ile sınırlı olmak kaydıyla, ödenen tazminat tutarınca sigorta ettirene rücu edilir.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Ücretinin Ödenmesi, Sorumluluğun Başlaması ve Sigortalının Temerrüdü

Sigorta ücreti, prim ile sigorta sözleşmesine, bedeline veya primine ilişkin olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim, harç ve diğer yükümlülüklerden oluşur ve sigortalı tarafından ödenir. 
Sigorta priminin tamamı, taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksit poliçenin tesliminde ve diğer taksitler poliçede belirtilen tarihlerde ödenir. Aksi kararlaştırılmadıkça, sigorta priminin tamamının veya ilk taksitin ödenmemesi halinde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu şart poliçeye yazılır.
Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Rizikonun gerçekleşmesi halinde taksitlerin tümü muaccel olur ve bu şart poliçeye yazılır.

C.2. Sigortalının Sözleşme Yapılırken Beyan Yükümlülüğü

Sigortacı, bu sigortayı, sigortalının rizikonun gerçek durumunu bildirmek üzere teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak kabul etmiştir.
Sigortalı, sigortacının sözleşme yapılırken gerçek durumu bildiği takdirde, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek bütün hususları sigortacıya bildirmeye mecburdur.
Sigortalının beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde, sigortacının sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek durumlarda, sigortacı durumu öğrendiği andan itibaren sekiz gün içinde prim farkının ödenmesi hususunu sigortalıya ihtar eder. Sigortalı, ihtarın tebliğ tarihini izleyen sekiz gün içinde talep olunan prim farkını ödemez veya ödemeyeceğini bildirirse, sözleşme feshedilmiş olur. Bu durumda, feshin hüküm ifade edeceği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası sigortalıya geri verilir.
Sigortalı, sözleşme yapılırken sorulduğu halde kasten susmuş veya bilerek noksan ya da gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmuşsa, gerçeği tam olarak bilmeyen sigortacı sözleşmeyi feshedebilir. Fesih halinde sigortacı primin tamamına hak kazanır. Sigortacı gerçeği öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde fesih hakkını kullanmadığı takdirde, bu hak düşer. Bu süre içinde riziko gerçekleşmişse, sigortacı tazminatı talep sahibine öder. Sigortacı, bu durumda ödediği miktar kadar sigortalıya rücu eder.
Gerçeğe aykırı beyan hali, zararı doğuran olayın meydana gelmesinden sonra öğrenilmişse, sigortacı, bu zarardan dolayı ödenmiş ve ödenecek tazminat için:
a)Gerçeğe aykırı beyanın kasten yapılmış olması halinde tazminat tutarının tamamı itibarıyla,
b)Kasıt olmaması halinde ise, ödenecek tazminat miktarı ile, bu tazminatın alınan primin alınması gereken prime oranı ile çarpılması sonucu ortaya çıkan miktar arasındaki fark tutarınca sigortalıya rücu edebilir.

C.3. Sigortalının Sigorta Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü

Sigortalı sözleşmeden sonra rizikoyu ağırlaştırıcı mahiyette meydana gelecek değişiklikleri, durumu öğrenir öğrenmez en geç sekiz gün içinde sigortacıya ihbarla yükümlüdür. Sigortacı durumu öğrendiği andan itibaren sekiz gün içinde prim farkının ödenmesi hususunu sigortalıya ihtar eder. Sigortalı, ihtarın tebliğ tarihini takip eden sekiz gün içinde talep olunan prim farkını ödemez veya ödemeyeceğini bildirirse sözleşme feshedilmiş olur.
Sözleşmenin feshi halinde, feshin hüküm ifade edeceği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası sigortalıya geri verilir. Prim farkının süresinde istenilmemesi halinde fesih hakkı düşer.
Söz konusu değişikliklere ilişkin ihbar yükümlüğünün yerine getirilmesinden önce meydana gelen olaylardan dolayı ödenmiş veya ödenecek tazminatlar için, değişikliğin bildirilmesinin kasıtlı olup olmamasına göre, C.2. maddesinin son fıkrası hükümleri uygulanır.
Sigorta süresi içinde meydana gelen değişikliklerin rizikoyu hafifletici nitelikte olduğu ve bunun daha az prim alınmasını gerektirdiği anlaşılırsa, değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesaplanacak prim farkı sigortalıya geri verilir.
Herhangi bir nedenle sigortanın feshedilmesi halinde sigortacı durumu Çevre ve Orman Bakanlığına bildirir.

C.4. Sigorta Yükümlüsünün Değişmesi, Faaliyetinin Sona Ermesi 

(Değişik-Yürürlük:01.09.2011) Sigorta yükümlüsünün değişmesi halinde, poliçeden doğan bütün hak ve borçlar yeni sigorta ettirene geçer. 

C.5. Sözleşmenin Mevzuata Uygun Hale Getirilmesi (Değişik-Yürürlük:01.09.2011) 

Sözleşme süresi içinde sözleşmeye konu olan rizikoların veya asgari teminat tutarlarının mevzuatta değiştirilmesi halinde, sözleşme,zeyilname düzenlenerek yeni koşullara uygun hale getirilir. 

C.6. Tebliğ ve İhbarlar

Sigortalının ve sigortacının tebligatlarında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 
Sigortacının ihbar ve tebliğleri sigortalının poliçede gösterilen adresine; bu adresin değişmiş olması halinde, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye bildirilen son adresine, aynı surette yapılır.

C.7. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması nedeniyle sigortalıya ait öğrenecekleri ticari ve mesleki sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludurlar. 

C.8. Zaman aşımı

Bu sigortada zamanaşımı tarafların yükümlülüklerinin doğduğu tarihten itibaren iki yıldır.Talep sahibinin tazminat taleplerinde, diğer kanunlarda daha uzun bir süre öngörülmedikçe zaman aşımı süresi, zararın öğrenildiği ve sorumlu tarafın tespit edildiği tarihten itibaren beş yıl, her halükarda olayın meydana geldiği tarihten veya olay, olaylar zincirinden meydana geliyorsa son olayın meydana geldiği tarihten itibaren on yıldır.
Zaman aşımı süresine ilişkin olarak Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır.
Sorumlu kişi hakkındaki zamanaşımını kesen sebepler, sigortacı hakkında, sigortacı hakkında zaman aşımını kesen sebepler de sorumlu kişi hakkında uygulanır.
Bu sigortada, tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar.
Diğer hususlar hakkında genel hükümler uygulanır.

C.9. Yetkili Mahkeme

Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu yerdeki veya zarara yol açan olayın meydana geldiği yerdeki; sigortalı aleyhine açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir. 

C.10. Yürürlük

Bu Genel Şartlar 01.07.2007 tarihinde yürürlüğe girer.