A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen ticari amaçlı yolcu taşıyan deniz aracında, duraklamalar da dahil olmak üzere, tahsis amacına uygun şekilde kullanımda bulunduğu süre içinde meydana gelecek bir kaza, sabit ve yüzer cisimlere çarpma ve çatma sonucunda, seyahat eden yolcuların veya üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara ilişkin işletmecinin (işletenin) ya da donatanın tazminat sorumluluğunu poliçede yazılı sigorta bedeline kadar temin eder.

Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

A.2. Tanımlar

Bu Genel Şartlarda geçen:

Donatan: Gemisini menfaat sağlamak amacıyla suda kullanan gemi malikini,

İşleten: Poliçede kayıtlı olan ve yolcu taşıma ruhsatı bulunan  gerçek veya tüzel kişiyi,

Kalkış Noktası: Yolcunun deniz aracına bindiği yeri,

Kaza:  Bir veya birden fazla deniz aracının karıştığı ölüm yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanmış olayı,

Sigorta: Deniz araçları zorunlu mali sorumluluk sigortasını,

Sigortacı: Bu sigorta ile sigortalının sorumluluğunu poliçede yazılı sigorta bedeline kadar teminat altına alan ve ilgili mevzuatta poliçeleri geçerli kabul edilen sigorta şirketini,

Sigortalı: İlgili mevzuat uyarınca sigorta yaptırmak zorunda olan işleteni ya da donatanı,

Varış Noktası: Yolcu biletinde gösterilen ve yolcunun taşınmak istendiği yeri

Yolcu: Deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesine dayanarak, taşıyanın onayı ile deniz aracında taşınan kişileri,

Zarar gören: Olay sonucu, tazminat talebinde bulunmayı gerektiren zarara uğrayan yolcuyu veya deniz aracında seyahat etmeyen ancak kaza nedeniyle zarara uğrayan üçüncü kişileri ya da ölenin desteğinden yoksun kalanları,

ifade eder.

A.3. Kapsama Giren Teminat Türleri

Sigortalının A.1. maddesinden doğan sorumluluğunu karşılayan teminatlar aşağıda gösterilmiştir.

A.3.1. Ölüm Teminatı

Kaza, zarar görenlerin ölümüne sebebiyet verdiği takdirde, ölenin yardımından mahrum kalanların destekten yoksun kalma tazminatını karşılar.

A.3.2. Sakatlık Teminatı

Kaza, zarar görenlerin geçici veya daimi surette sakatlanmasına sebebiyet verdiği takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda saptanan sakatlanma tazminatını karşılar.

A.3.3. Tedavi Giderleri Teminatı

Kaza nedeniyle yaralanan zarar görenlerin ilk yardım, muayene, kontrol veya bu yaralanmadan ötürü hastanede veya diğer yerlerdeki ayakta veya yatakta tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri karşılar.

A.3.4. Maddi Hasar Teminatı

Yolcuların, beraberinde veya deniz aracının eşyalar için ayrılmış bölümünde bulunan bagaj ile araçları ve içlerinde veya üzerlerinde taşınan her çeşit bagajın uğrayacağı zararlar ile yolcu dışındaki üçüncü kişilerin uğrayacağı maddi zararlara ilişkin tazminat taleplerini karşılar.

Üçüncü şahıs sorumluluk teminatı, kirlilik ve enkaz kaldırma masraflarını da kapsar.

A.4. Sorumluluklar ve Sorumluluğu Azaltan Haller

Sigortalı, yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür. Yolcular, taşıma hizmetlerini tanzim için konulmuş usul ve esaslara uymak zorundadır.

Kazanın oluşumunda zarar görenin kusuru var ise, bu kusur oranında ödenecek tazminattan indirim yapılabilir.

A.5. Kapsam Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki haller ve bu hallerden doğan zararlar sigorta kapsamı dışındadır.

a) Sigortalı veya sigorta ettiren tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri,

b) Gemi adamları, sigortalının eylemlerinden sorumlu tutulduğu diğer kişiler ile yolcu bileti olmayan (kaçak olarak seyahat eden) kişilerin talepleri,

c) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma, (savaş ilan edilmiş olsun, olmasın) iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler,

ç) Yetkili Kamu Otoritelerinin deniz aracı ve/veya deniz trafiği ile ilgili tasarruflarının neden olduğu zararlara ilişkin tazminat talepleri 

d) Nükleer, biyolojik ve kimyasal rizikoların ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirler,

e) Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara katılma,

f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde bulunanların talepleri, aracın terörist eylemlerde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek araca binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler,

g) Tehlikede bulunan şahıs ve malları kurtarmak hali hariç, yolcunun kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,

ğ) Kaçınılamaz ve engellenmesi mümkün olmayan nitelikteki bir doğa olayından kaynaklanan tazminat talepleri,

h) Tamamıyla bir üçüncü kişinin onu meydana getirmek kastıyla gerçekleştirdiği bir fiil veya ihmalinden kaynaklanan tazminat talepleri,

ı) Deniz korsanlığı ve kaçırma dolayısıyla ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat talepleri,

i) Dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri.

j) Yolcu intiharı.

k) Fiziksel veya akli durumu sebebiyle refakat altında olması gereken kişilerin refakatsiz olarak deniz aracında bulunmaları veya refakatçilerinin kusuru nedeniyle bu tür kişilerin başlarına gelebilecek zararlar.

A.6. Sigortanın Coğrafi Sınırı

Bu sigorta, tamirli veya tamirsiz yatma durumunda olan deniz araçları dahil olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti liman veya iskeleleri arasında ve Türkiye Cumhuriyeti limanları ile yabancı ülke limanları arasında yapılan yolcu taşımaları için geçerlidir.

A.7. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin 12:00’da başlar ve öğleyin 12:00’da sona erer.

B. ZARAR ve TAZMİNAT

B.1. Zarar Görenin Başvuru Hakkı ve Başvuru Süresi

Zarar görenler poliçede öngörülen teminat sınırları içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabilirler.

Sigortacı, poliçede belirtilen teminat limitleriyle sınırlı olmak kaydıyla zarar görenler ile temasa geçerek anlaşma hakkına sahiptir. Ancak, sigortacının yazılı izni olmadıkça sigortalı, tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunamaz.

Tazminata yol açan olay, sigortalı tarafından öğrenildiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç on gün içinde; olay yurt dışında meydana gelmişse gecikmeksizin ve en geç yirmi gün içinde sigortacıya ihbar edilir.

B.2. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının Yükümlükleri

Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Bu Genel Şartlara göre, sorumluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren B.1. maddesinde belirtilen süre içinde sigortacıya ihbar etmek,

b) Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek talimatlara uymak,

c) Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,

ç)  Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek,

d) Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa, bunları sigortacıya bildirmek.

B.3. Kazaya İlişkin Belgeler

Sigortacı tazminatı ödemek için, kazayla ilgili olarak, zarar görenden aşağıdaki belgeleri isteyebilir.

a) Yetkili kamu otoriteleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağı veya bilirkişi raporunu,

b) Başvuru ölüm nedeniyle yapılmışsa, ölüm raporu ve veraset ilamı ile ölenin mesleği ve gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösteren belgeleri,

c) Olayın mahkemeye  intikal etmiş olması halinde mahkeme kararını,

ç) Başvuru, yaralanma nedeniyle yapılmışsa a bendindeki belgelere ek olarak tedavi giderlerini gösteren belgeleri; başvuru, geçici veya daimi sakatlanma nedeniyle yapılıyorsa, tam teşekküllü hastaneden alınacak raporu.

B.4. Tazminatın ve Giderlerin Ödenmesi

Sigorta tazminatı, rizikonun gerçekleşmesini müteakip ve rizikoyla ilgili B.3 maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak sigortacıya verilmesinden sonra sigortacının edimine ilişkin araştırmaları bitince ve her hâlde B.1. maddesine göre yapılacak ihbardan kırkbeş gün sonra muaccel olur.   Tazminatın bu süre içinde haklı neden olmaksızın ödenmemesi halinde, sigortacı temerrüde düşmüş olur ve ödenmemiş tazminat tutarına yasal temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi teminat limiti içinde yapılmış ödeme sayılmaz.

Bu sigorta ile ilgili olarak dava açılması halinde, B.1 maddesinde belirtilen süreye uygun olarak sigortacıya bildirimde bulunulmasından itibaren beş gün içinde sigortacı, davanın takip ve idaresini üstlenip üstlenmeyeceğini sigortalıya bildirir.Sigortacı bildirimde bulunmamışsa, sigortalı aleyhine kesinleşen tazminatı öder. Sigortacı tarafından davanın takip ve idaresinin üstlenilmesi halinde, mahkeme tarafından hükmolunan dava masrafları ile avukatlık ücretlerini öder. Şu kadar ki, hükmolunan tazminatın sigorta bedelinden fazla olması halinde, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata olan oranı dahilinde öder.

Sigortalı veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimseler aleyhine cezai kovuşturmaya geçilmesi halinde, sanığın izni ile sigortacı da savunmaya iştirak eder. Bu takdirde, sigortacı yalnız seçtiği avukatın giderlerini öder.

Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışındadır.

B.5. Zarar Görenlerin Çokluğu

Zarar görenlerin tazminat alacakları, sigorta sözleşmesinde belirtilen teminat tutarından fazla ise, zarar görenlerden her birine ödenecek tazminat tutarı, teminat tutarının tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur. Birden çok kişinin zarar gördüğü kazalarda, başka tazminat taleplerinin bulunduğunu bilmeksizin, zarar görenlerden birine veya bir kaçına, kendilerine düşecek olandan fazla ödemede bulunan iyiniyetli sigortacı, yaptığı ödeme çerçevesinde diğer hak sahiplerine karşı da borcundan kurtulmuş olur.

B.6. Sigortacının Halefiyeti

Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca, hukuken sigortalının yerine geçer.

B.7. Zarar Görenlerin Haklarının Saklı Tutulması ve Sigortacının Sigortalıya Rücu Hakkı

Sigortacı, sigortalıya karşı ifa borcundan tamamen veya kısmen kurtulmuş olsa dahi, zarar gören bakımından sigortacının ifa borcu, zorunlu sigorta tutarına kadar devam eder.

Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin mevzuat hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigortalıya rücu edebilir.

Sigortalıya başlıca şu nedenlerle rücu edilir:

Tazminatı gerektiren olay;

a) Sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kastıyla veya pervasızca bir davranışla ve böyle bir zararın meydana gelmesi ihtimalinin bilinci ile işlenmiş bir fiilinin veya ihmalinin sonucunda meydana gelmişse,

b) Kaza, sigortalının ilgili mevzuattaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğmuşsa,

c)Deniz aracının, mevzuatın gerektirdiği teknik şartlara uygun olmamasından, nitelikli gemi  adamlarından yoksun biçimde sefere çıkmasından meydana gelmişse,

ç) Gerekli ilk yardım malzeme ve ilaçların deniz aracında bulundurulmaması veya bunlardan derhal istifade edilmesi imkanının sağlanmamış olmasından meydana gelmişse,

d) Deniz aracının, ilgili mevzuata göre, gerekli yeterliliğe sahip kişiler tarafından sevk edilmemesi sonucunda olmuşsa,

e) Kaptan’ın uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış olmasından veya alkollü içki almış olarak deniz aracını güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş bulunmasından meydana gelmişse;

f) Yetkili makamlarca saptanan istiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınmasından veya deniz aracının işletilmesine ilişkin diğer yasaklanan hallerden doğmuşsa,

g) Sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusuru neticesinde deniz aracının çalınması veya gasp edilmesi sonucunda meydana gelmişse ve

ğ) Sigortalının rizikonun gerçekleşmesi halinde B.2. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle, artan zarar miktarı ile sınırlı olmak kaydıyla, zarar miktarında bir artış olmuşsa

sigortalıya rücu edilir.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sorumluluğun Başlaması

Sigorta priminin tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksitin, sözleşme yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Ücret poliçenin teslimine rağmen ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamaz. Bu şart poliçenin ön yüzüne yazılır.

C.2. Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapılırken Beyan Yükümlülüğü

Sigortacı, bu sigortayı, sigorta ettirenin rizikonun gerçek durumunu bildirmek üzere teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak kabul etmiştir. Sigorta ettiren, sigortacının sözleşme yapılırken gerçek durumu bildiği takdirde, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek bütün hususları sigortacıya bildirmeye mecburdur.

Sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde, sigortacının sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek durumlarda, sigortacı durumu öğrendiği andan itibaren on beş gün içinde sözleşmeden cayabilir veya prim farkı isteyebilir. İstenilen prim farkının on gün içinde kabul edilmemesi halinde sözleşmeden cayılmış olur.  Önemli hususun sigorta ettirenin kusuru sonucu öğrenilememiş olması veya sigorta ettiren tarafından önemli sayılmaması durumu değiştirmez. Ancak, bildirilmeyen veya yanlış bildirilen bir hususun ya da olgunun gerçek durumu sigortacı tarafından biliniyorsa, sigortacı beyan yükümlülüğünün ihlal edilmiş olduğunu ileri sürerek sözleşmeden cayamaz. İspat yükü sigorta ettirene aittir.

Sigortacı, cayma hakkının kullanılmasından açıkça veya zımnen vazgeçmişse veya caymaya yol açan ihlale kendisi sebebiyet vermişse ya da sorularından bazıları cevapsız bırakıldığı hâlde sözleşmeyi yapmışsa sözleşmeden cayamaz.

Sigorta ettiren, sözleşme yapılırken sorulduğu halde kasten susmuş veya bilerek noksan ya da gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmuşsa, gerçeği tam olarak bilmeyen sigortacı sözleşmeden cayabilir. Cayma halinde sigortacı rizikoyu taşıdığı süreye ait primlere hak kazanır.  Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kast derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, sigortacının tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa, sigortacı ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta tazminatını veya bedelini öder.

C.3. Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü

Sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasından sonra, sigortacının izni olmadan rizikoyu veya mevcut durumu ağırlaştırarak tazminat tutarının artmasını etkileyici davranış ve işlemlerde bulunamaz.

Sigorta ettiren veya onun izniyle başkası, rizikonun gerçekleşme ihtimalini artırıcı veya mevcut durumu ağırlaştırıcı işlemlerde bulunursa yahut sözleşme yapılırken açıkça riziko ağırlaşması olarak kabul edilmiş bulunan hususlardan biri gerçekleşirse derhal; bu işlemler bilgisi dışında yapılmışsa, bu hususu öğrendiği tarihten itibaren en geç on gün içinde durumu sigortacıya bildirir.

Sigortacı sözleşmenin süresi içinde, rizikonun gerçekleşmesi veya mevcut durumun ağırlaşması ihtimalini ya da sözleşmede riziko ağırlaşması olarak kabul edilebilecek olayların varlığını öğrendiği takdirde,  bu tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkı isteyebilir.  Farkın on gün içinde kabul edilmemesi halinde sözleşme feshedilmiş sayılır. Meğerki, rizikonun artmasında sigortacının menfaatiyle ilişkili bir husus ya da sigortacının sorumlu olduğu bir olay veya insani bir görevin yerine getirilmesi sebep olmasın.

Rizikonun gerçekleşmesinden sonra sigorta ettirenin ihmali belirlendiği ve değişikliklere ilişkin beyan yükümlülüğünün ihlal edildiği saptandığı takdirde, söz konusu ihlal tazminat miktarına veya bedele ya da rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre, tazminattan veya bedelden indirim yapılır. Sigorta ettirenin kastı hâlinde ise meydana gelen değişiklik ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, sigortacı sözleşmeyi feshedebilir; bu durumda sigorta tazminatı veya bedeli ödenmez. Bağlantı yoksa, sigortacı ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta tazminatını veya bedelini öder.

Sigortacı, rizikonun gerçekleşmesinden önce, sigorta ettirenin beyan yükümlülüğünü kasıtlı olarak ihlal ettiğini öğrenince, sözleşmeyi feshetse bile, değişikliğin meydana geldiği sigorta dönemine ait prime hak kazanır.

Sigorta süresi içinde meydana gelen değişikliklerin rizikoyu hafifletici nitelikte olduğu ve bunun daha az prim alınmasını gerektirdiği anlaşılırsa, değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesaplanacak prim farkı sigorta ettirene geri verilir.

Herhangi bir nedenle sigortanın feshedilmesi halinde, sigortacı durumu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bildirir.

C.4. Sigortalının Değişmesi, Faaliyetinin Sona Ermesi

Sözleşme süresi içinde işletenin ya da donatanın değişmesi halinde, yeni işleten ya da donatının yeni sigorta sözleşmesini derhal yaptırması gerekir. Ancak mevcut sigorta sözleşmesi, işletenin ya da donatanın değiştiği tarihten itibaren yeni sigorta sözleşmesi yapılana kadar ve her halde en fazla on gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten veya donatan için de geçerlidir.

C.5. Tebliğ ve İhbarlar

Sigortalının ve sigorta ettirenin bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesi yapan ya da yapılmasına aracılık eden acenteye yapılır. Sigortacının bildirimleri de sigortalıya karşı yapılacaksa sigortalının, sigorta ettirene karşı yapılacaksa sigorta ettirenin son bildirilen adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır.

Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.

Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan ve sigortacıya, sigortalıya ve sigorta ettirene ulaştığı kanıtlanabilen bildirimler de geçerli sayılır.

C.6. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması nedeniyle sigortalı ve sigorta ettirene ait öğrenecekleri ticari ve mesleki sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludurlar.

C.7. Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan her türlü tazminat davası, alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren iki yıl ve her halde zarara neden olay tarihinden itibaren on yıl sonra zaman aşımına uğrar.

Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunlarında bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörülmüş bulunursa, bu süre tazminat talepleri içinde geçerlidir.

C.8. Yetkili Mahkeme

Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu yerdeki veya zarara yol açan olayın meydana geldiği yerdeki; sigorta ettiren, sigortalı, zarar gören aleyhine açılacak davalarda ise davalının  Türkiye’deki yerleşim yeri veya mutad meskenindeki yetkili mahkemedir.

C.9. Yürürlük

Bu genel şartlar 13/08/2014 tarihinde yürürlüğe girer.